Obsługa płacowa

  • Obliczanie wynagrodzeń netto z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju dodatków i potrąceń
  • Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Przygotowywanie indywidualnych, szczegółowych wyciągów płacowych
  • Przygotowywanie i przekazywanie deklaracji ZUS oraz przelewów składek
  • Przygotowanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego rocznych informacji o dochodach, potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach
  • Sporządzanie i dostarczanie list płac zgodnych z wymaganiami Klienta
  • Przekazywanie do ZUS dokumentów dot. zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników
  • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON